Regulamin konkursu: karty stymulacyjne dla niemowlaka

1. Konkurs, o którym mowa w poniższym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”) jest skierowany do osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przebywających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwanych dalej „Uczestnikami”).
2. Organizatorem Konkursu jest blog SzaraMysz.pl
3. Fundatorem i dostarczycielem nagród w Konkursie jest Monika Budniak.
4. Przed wzięciem udziału w Konkursie każdy Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.szaramysz.pl
6. Konkurs odbywa się na blogu szaramysz.pl. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, które w dniu jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
7. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator oraz osoby współpracujące z tym podmiotem w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie najbliższych rodzin Organizatora i Fundatora nagród, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
8. W czasie konkursu uczestnicy zgłaszają swoją chęć udziału w zabawie pod wpisem konkursowym na blogu SzaraMysz.pl
9. Każdy użytkownik może wysłać tylko jedną odpowiedź na zadania konkursowe.
10. Konkurs trwa od 6 listopada do 16 listopada 2015 do godz. 22:00. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 7 dni po zakończeniu konkursu.
11. Zgłoszenie konkursowe odbywa się poprzez dodanie komentarza pod wpisem konkursowym
12. Nagrodami w konkursie jest jeden zestaw czarno-białych kart stymulacyjnych ART projektu Moniki Budnik.
13. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń SzaraMysz.pl wybierze najciekawsze – ocena będzie całkowicie subiektywna
14. Laureat zostanie poinformowany przez SzaraMysz.pl poprzez umieszczenie wpisu z imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem zwycięzcy w poście konkursowym na SzaraMysz.pl
15. Laureat w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników skontaktuje się z Organizatorem i wyśle do Organizatora na adres e-mail: kontakt@szaramysz.pl dane do wysyłki nagrody
16. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody.
17. Fundator nagród oświadcza, że nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadzie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
18. Nagroda w Konkursie nie podlega wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent pieniężny.
19. Nagroda w postaci zestawu kart stymulacyjnych dla niemowląt zostanie wysłana do laureata pocztą lub kurierem przez Organizatora konkursu (możliwy odbiór osobisty w Warszawie)
20. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, to jest jego organizacją i przeprowadzaniem. Po zakończeniu konkursu wszystkie dane uczestników zostaną usunięte.
21. Podanie przez uczestników konkursu danych osobowych ma charakter dobrowolny. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.
22. Wszelkie reklamacje czy uwagi dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu lub jego organizacji Uczestnicy mogą zgłaszać mailem w terminie do 3 dni po zakończeniu konkursu.
23. Wszelkie reklamacje, czy uwagi zgłoszone przez Uczestników w sposób określony w punkcie poprzedzającym będą rozwiązywane i rozstrzygane przez SzaraMysz.pl w terminie 30 dni od daty ich doręczenia.
24. SzaraMysz.pl i Fundator nagród nie ponoszą odpowiedzialności za treść zgłoszeń przesyłanych przez Uczestnika, czy za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, jak również nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę
25. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...